logo
Изберете вашата държава и език

Общи условия на GIVEAWAY

Официални правила за провеждане и участие в играта “I Love Pepina”


1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

1.1 Играта се организира и провежда от ПЕПИНА - М ЕООД със седалище и адрес за кореспонденция гр. София, ул. Лoзенска планина N1, ЕИК 131197187, тел. 0889660069

1.2. С участието си в тази играта участникът заявява, че е запознат с настоящите Официални правила и се съгласява да спазва тези правила, както и промените към тях приети по реда на т.1.4..

1.3. Официалните правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на играта на фен-страницата на pepina.bg в социалната мрежа „Фейсбук” на адрес: https://www.facebook.com/pepina.bg

1.4. Организаторът на играта си запазва правото да допълва или променя Официалните правила, като се задължава да оповести промяната чрез своята фен-страница в социалната мрежа „Фейсбук”.

2. МОТИВИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

Играта се организира с маркетингова цел, за популяризиране на онлайн магазин https://www.pepina.bg

3. ПЕРИОД И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

3.1. Играта започва официално на 08.02.2022 г. и ще продължи до 23:59 ч. на 14.02.2022 г.

3.2. Играта се организира и провежда на територията на Република България, в рамките на фен-страницата на Организатора в социалната мрежа „Фейсбук” и „Инстаграм“ https://www.facebook.com/pepina.bg  https://www.instagram.com/pepinaofficial/

4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. Играта е достъпна за участие на всяко физическо лице над 18год. с местоживеене в България, което притежава регистрация в социалната мрежа „Фейсбук” и „Инстаграм“ https://www.facebook.com/pepina.bg  https://www.instagram.com/pepinaofficial/

5. УСЛОВИЕ ЗА УЧАСТИЕ

5.1. За участие в Играта е необходимо всеки участник да хареса фен-страницата във Facebook и да последва профила в Instagram на Организатора.

5.2. Участникът трябва да сподели своя снимка с празничния надпис, направена в обекта на Pepina М в Paradise Mall с #ILovePepina;

5.3. Участникът трябва да сподели поста на играта публично.

5.4. С регистрацията си и действията по реда на т.5 от Официалните правила, Участникът получава възможността да участва в томболата за обявената награда.

6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

6.1 Наградата е една и ще бъде изтеглена посредством автоматичен инструмент за теглене на томболи. Тя е:

ВАУЧЕР НА СТОЙНОСТ 100 лв. (за пазаруване във верига магазини PEPINA)

7. ПРОЦЕДУРА ПО ПРЕДЯВЯВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1. Право на участие в разпределението на наградата имат само регистрирани по реда на т.5 от Официалните правила участници.

7.2. Право на участие в играта имат лица над 18 год.

7.3. Наградата е лична, не може да бъде преотстъпвана или заменяна и няма паричен еквивалент.

7.4. Победителят се избира на лотариен принцип чрез автоматичен инструмент и ще бъде оповестен публично на фен-страницата на играта в рамките на 1 (един) ден след тегленето и потърсен от Организатора, чрез възможностите за комуникация в социалната мрежа „Фейсбук”, за получаване на Наградата.

7.5. Не се предлагат алтернативни награди или парично съответствие на обявените награди.

7.6. Награда, непотърсена в срок от 2 (две) седмици след края на играта и обявяването на печелившия, автоматично се разпределя на лотариен принцип сред останалите участници в играта, регистрирани по реда на т.5 от Официалните правила. Участникът в играта, спечелил награда и непотърсил я в срок, посочен в т.7.6 губи правото да участва в допълнителното разпределение на непотърсените награди.

8. ОТГОВОРНОСТ

8.1. Участието на всеки Участник във Играта e изцяло на негов риск и отговорност. Организаторът не отговоря за евентуални вреди, причинени при и във връзка с участие в Играта.

8.2. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за осигуряване на участие в Играта при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, технически проблеми в мрежата и др.

8.3. Организаторът не отговаря (-) в случай че Наградата не може да бъде предоставена и/или използвана поради невъзможност печелившия Участник и/или негов представител да може да получи Наградата в рамките на определените в настоящите Официални правила; и (-) при невъзможност Наградата да бъде предоставена и/или използвана поради непреодолима сила, поради нормативни или законови ограничения или каквито и да е други непреодолими обстоятелства.

8.4. Организаторът не носи отговорност за вреди, настъпили във връзка с притежанието и ползването на Наградата.

8.5. Организаторът има право да изключи от участие в Играта, както и да не предоставя Награда на Участник, за който има данни, че е извършил злоупотреба с технически, програмни или други средства и устройства с цел неправомерен достъп до системи на Организатора и/или участие в Играта и спечелване на Наградата.

8.6. Всички регистрации след определения краен срок на Играта, както и регистрации, в които липсват или са непълни някои от данните, или не са изпълнени всички необходими стъпки, съгласно настоящите Правила, се считат за невалидни.

8.7. Организаторът на Играта не се задължава да води кореспонденция за непечеливши претенции, които възникват след действителното раздаване на наградата.

8.8. Официалните Правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на Играта на фен-страницата на PEPINA M www.facebook.com/pepina.bg

8.9. Организаторът на Играта си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила, като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване на фен-страницата на PEPINA M. Измененията и допълненията (според случая) влизат в сила от деня на публикуването им в Интернет.

9. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Организаторът на играта поема задължението, съгласно правилата на Закона за защита на личните данни, да събира и обработва личните данни, предоставени от участниците в Играта, единствено по повод и във връзка с Играта. С регистрирането на участието си в Играта ще се счита, че Участникът дава изричното си съгласие личните му данни да бъдат използвани за маркетингови цели на ПЕПИНА - М ЕООД. Базата данни за всички участници ще бъде обработвана при спазване на изискванията на ЗЗЛД.

10. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

Организаторът има неотменимо право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с т.1 от Официалните правила, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и Организаторът няма да носи никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати от участниците ползи, резултат от такова прекратяване.

11. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

11.1. С изпращането на заявление за участие в играта от Участникът се счита, че същият приема тези Официални правила, както и че предоставя на Организатора доброволно необходимите за участие в Кампанията лични данни, както и съгласието си тези данни да се съхраняват и обработват от Организатора, съгласно разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

11.2. С приемането на Наградата печелившите Участници се съгласяват да бъдат оповестявани, снимани, записвани и да участват в публични прояви на Организатора, без да получават допълнително възнаграждение за това.

11.3. Настоящите Официални правила влизат в сила от 08.02.2022 г.